OM KONFERENCEN

 

Indhold
På seminaret gennemgås de nye standardvilkår og særligt de væsentligste ændringer i forhold til de nuværende standardvilkår: AB 92 og ABT 93. Gennemgangen er fokuseret på ændringer, som man skal tage højde for i forbindelse med såvel udarbejdelse af udbud, tilbud og kontrakt som under selve udførelsesperioden. Foreløbig har udvalget, der står for AB-revisionen, ikke offentliggjort nærmere om ændringerne, men det forventes, at det på seminaret vil blive relevant at berøre emner som fordelingen af ansvar og risiko mellem parterne, reglerne for ændrings-/tillægsarbejder, relevante frister for parterne, tvisteløsningsmuligheder mv.

Baggrund
AB-systemet består i dag af tre sæt frivillige standardaftalevilkår ABR 89, AB 92 og ABT 93. Disse aftalevilkår er under revision i et AB-udvalg, og fremadrettet skal der anvendes nye aftalevilkår i stedet for de kendte standardvilkår.

Arbejdet med en revision blev påbegyndt i 2015, og efter senest offentliggjorte tidsplan skal AB-udvalget i januar 2018 færdiggøre et udkast, som skal sendes i høring 2. februar 2018. Offentliggørelsen er blevet udskudt i forhold til den oprindelige tidsplan. Høringsperioden afsluttes 12. marts 2018. AB-revisionen forventes vedtaget og offentliggjort den 2. maj 2018. Foreløbigt er det ikke offentliggjort, hvornår de nye standardvilkår skal træde i kraft.

Årsagen til igangsættelsen af revisionen var bl.a., at byggeriets samarbejdsformer og praktiske udførelse har udviklet sig markant siden sidste ændring af reglerne. Dele af indholdet af AB-aftalerne i dag er ikke tidssvarende i forhold til at håndtere de nye krav, som byggeriet stiller til et aftalegrundlag, og en lang række af de kontrakter, der i dag indgås ved bygge- og anlægsarbejder, indeholder således fravigelser fra AB-systemet. Derudover har der været et behov for at se på, om det danske AB-system kan gøres mere internationalt genkendeligt, så interessen for det danske marked øges blandt udenlandske og internationale virksomheder, og så der sikres en effektiv konkurrence.

Mål med seminaret
Seminarets formål er at give deltagerne en indføring i de væsentligste ændringer, som gennemføres med AB-revisionen, og som fraviger fra de kendte regler i AB 92 og ABT 93. Deltagerne vil blive klædt bedre på til at håndtere de kommende kontraktforhandlinger med de nye vilkår og til at håndtere anvendelsen af de nye vilkår undervejs gennem en entreprisesag. Deltagerne vil ligeledes få indsigt i mulighederne for tvisteløsning efter de nye vilkår.

Målgruppe
Seminaret retter sig mod projekt- og byggeledere samt øvrige, der i dag indgår kontrakter og anvender AB 92 og ABT 93 reglerne, herunder jurister der i det daglige beskæftiger sig med AB 92 og ABT 93 og gerne vil høre nærmere om ændringerne. Seminaret er tilrettelagt, så deltagerne både kan være repræsentanter for bygherren, hovedentreprenøren eller underentreprenøren.

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

v/Mira Trolle Scheel, Markedsdirektør og Partner, Estate Media
09:35

Byggeriets nye aftalevilkår (AB-systemet)

Vivi Klink Larsen, Advokat Partner, Skau Reipurth & Partnere
FOREDRAGSHOLDERE
  • Vivi Klink Larsen, Advokat Partner, Skau Reipurth & Partnere

    Vivi Klink Larsen, Advokat Partner, Skau Reipurth & Partnere

    OM Vivi Klink Larsen

    Vivi Klink Larsen er advokat (L) og partner i Skau Reipurth & Partnere og har siden 2001 haft fokus på entrepriseret. Hun bistår i alle faser inden for byggeri og anlæg, herunder rådgivning om udbud og valg af kontraktform, udarbejdelse og forhandling af kontrakter med byggeriets parter samt rådgivning om løbende tvister i bygge- og anlægsfasen og eventuel efterfølgende konfliktløsning. Vivi Klink Larsen har bl.a. bistået i forbindelse med vej- og jernbaneprojekter, Københavns metro, vindmølleparker, datacentre, kraftværker, anlæg af broer, opførelse og renovering af erhvervsejendomme, butikscentre, lejlighedskomplekser, rækkehuse, skoler og plejehjem. Vivi Klink Larsen har omfattende erfaring med kommerciel konfliktløsning, herunder danske og internationale voldgifts- og retssager samt mediation vedrørende såvel entrepriseretlige forhold som erhvervsretlige forhold generelt. Vivi Klink Larsen har betydelig undervisningserfaring, såvel som manduktør og ekstern lektor ved Københavns Universitet gennem 9 år som gennem løbende intern og ekstern undervisning samt gennem afholdelse af seminarer og indlæg inden for sine fokusområder. Vivi Klink Larsen er uddannet mediator inden for byggeri og anlæg.

TILMELD Download / print program