OM KONFERENCEN

 

Indhold
På seminaret gennemgås de endelige versioner af AB 18 og ABT 18 og særligt de væsentligste ændringer i forhold til AB 92 og ABT 93. Derudover gennemgås de fire appendikser, som er udarbejdet i tilknytning til de nye standardvilkår. Gennemgangen er fokuseret på de ændringer, som man skal tage højde for i forbindelse med såvel udarbejdelse af udbud, tilbud og kontrakt som under selve udførelsesperioden. På seminaret vil der blive berørt emner som entreprenørprojektering, planlægning af udførelse, tid og økonomi, kvalitetssikring og mangler, betaling og sikkerhed, ændringer i arbejdet, relevante frister for parterne og tvisteløsningsmuligheder mv.

Baggrund
AB-systemet består i dag af tre sæt frivillige standardaftalevilkår ABR 89, AB 92 og ABT 93. Disse aftalevilkår er blevet revideret i et AB-udvalg, og fremadrettet skal der anvendes nye aftalevilkår i stedet for de kendte standardvilkår.

Arbejdet med en revision blev påbegyndt i 2015, og de nye standardvilkår blev offentliggjort 21. juni 2018. AB-udvalget anbefaler, at de nye standardvilkår tages i brug ved indgåelse af aftaler fra den 1. januar 2019 og senere

Årsagen til igangsættelsen af revisionen var bl.a., at byggeriets samarbejdsformer og praktiske udførelse har udviklet sig markant siden sidste ændring af reglerne. Dele af indholdet af AB-reglerne i dag er ikke tidssvarende i forhold til at håndtere de nye krav, som byggeriet stiller til et aftalegrundlag, og en lang række af de kontrakter, der i dag indgås ved bygge- og anlægsarbejder, indeholder således fravigelser fra AB-systemet. Derudover har der været et behov for at se på, om det danske AB-system kan gøres mere internationalt genkendeligt, så interessen for det danske marked øges blandt udenlandske og internationale virksomheder, og så der sikres en effektiv konkurrence.

Mål med seminaret
Seminarets formål er at give deltagerne en indføring i de væsentligste ændringer i de endelige versioner af AB 18 og ABT 18, og som fraviger fra de kendte regler i AB 92 og ABT 93. Deltagerne vil blive klædt bedre på til at håndtere de kommende kontraktforhandlinger med de nye vilkår og til at håndtere anvendelsen af de nye vilkår undervejs gennem en entreprisesag. Deltagerne vil ligeledes få indsigt i mulighederne for tvisteløsning efter de nye vilkår.

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

v/Mira Trolle Scheel, Markedsdirektør og Partner, Estate Media
09:35

Helt overordnet om AB-systemet og revideringen

Gennemgang af de væsentligste ændringer i AB 18 og ABT 18, herunder inden for emnerne: udbud og tilbud, underentreprenører, direkte krav, sikkerhedsstillelse og entreprenørens ydelser, herunder entreprenørprojektering.
Vivi Klink Larsen, Advokat Partner, Skau Reipurth & Partnere
11:00

Kaffepause

11:20

Fortsat gennemgang af de væsentligste ændringer i AB 18 og ABT 18

Nærmere gennemgang om betaling, parternes samarbejdsforpligtelser, herunder inden for projektering, kort om digitale bygningsmodeller, tidsfristforlængelse, forsinkelse samt godtgørelse, erstatning og dagbod, aflevering, mangler og afhjælpningsret og –pligt og tvister.
13:00

Frokost

FOREDRAGSHOLDERE
  • Vivi Klink Larsen, Advokat Partner, Skau Reipurth & Partnere

    Vivi Klink Larsen, Advokat Partner, Skau Reipurth & Partnere

    OM Vivi Klink Larsen

    Vivi Klink Larsen er advokat (L) og partner i Skau Reipurth & Partnere og har siden 2001 haft fokus på entrepriseret. Hun bistår i alle faser inden for byggeri og anlæg, herunder rådgivning om udbud og valg af kontraktform, udarbejdelse og forhandling af kontrakter med byggeriets parter samt rådgivning om løbende tvister i bygge- og anlægsfasen og eventuel efterfølgende konfliktløsning. Vivi Klink Larsen har bl.a. bistået i forbindelse med vej- og jernbaneprojekter, Københavns metro, vindmølleparker, datacentre, kraftværker, anlæg af broer, opførelse og renovering af erhvervsejendomme, butikscentre, lejlighedskomplekser, rækkehuse, skoler og plejehjem. Vivi Klink Larsen har omfattende erfaring med kommerciel konfliktløsning, herunder danske og internationale voldgifts- og retssager samt mediation vedrørende såvel entrepriseretlige forhold som erhvervsretlige forhold generelt. Vivi Klink Larsen har betydelig undervisningserfaring, såvel som manduktør og ekstern lektor ved Københavns Universitet gennem 9 år som gennem løbende intern og ekstern undervisning samt gennem afholdelse af seminarer og indlæg inden for sine fokusområder. Vivi Klink Larsen er uddannet mediator inden for byggeri og anlæg.

Download / print program